หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก

Home
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 รับโอนย้าย 1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง 2.นายข่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-565-40245
  
  
 
        ชื่อ "ทัพทัน" ปรากฏในพงศาวดารในสมัย กรุงธนบุรี โดยกองทัพไทยที่มีเจ้าพระยายมราช เจ้าพระยาราชสุภาวดี และเจ้าพระยารามัญวงศ์เป็น นายทัพ ทำการขับไล่ทหารพม่าที่มีนายทัพชื่อ กะละโม่ ถอยร่นจากเมืองกำแพงเพชรมาทางเมือง อุทัยธานี ซึ่งฝ่ายไทยได้ยกทัพติดตามมาทันทหาร พม่าที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ทำการรบพุ่งโจมตีจนฝ่าย พม่าแตกพ่ายไป าวบ้านจึงได้ขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านทัพทัน" จึงเป็นที่มาของชื่อทัพทันในปัจจุบัน
 
  ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลทัพทัน สภาพ ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และเป็นเขตชุมชนการค้า การบริการบางส่วนของพื้นที่
 
  ประชากรของเทศบาลตำบลทัพทันรวมทั้งหมดมี จำนวน 8,945 คน
 
เป็นชาย 4,247 คน คิดเป็นร้อยละ 47.48
 
เป็นหญิง 4,698 คน คิดเป็นร้อยละ 52.52
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 154 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
  เทศบาลตำบลทัพทันเดิมเป็นสุขาภิบาลจัดตั้งขึ้นเป็น เทศบาลตำบลทัพทันตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2542
  เทศบาลตำบลทัพทันอยู่ห่างจากจังหวัดอุทัยธานี 16 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 57.97 ตร.กม.ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลทัพทัน ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบล เขาขี้ฝอย ตำบลทุ่งนาไทย
 
เทศบาลตำบลทัพทัน มีอาณาเขตติดต่อกับหมู่บ้านใกล้เคียง ดังนี้
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองยายดาและตำบลโคกหม้อ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทุ่งพึ่ง อำเภอหนองขาหย่าง และตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งใหญ่และตำบลหนองเต่า อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ้านเก่า อำเภอหนองฉางและตำบลหนองกลางดง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
 
 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น ทำนา เลี้ยงสัตว์ รองลงมา ประกอบอาชีพค้าขาย บางส่วนรับราชการ และรับจ้างทั่วไป
   
  เทศบาลตำบลทัพทันโดยทั่วไป ภูมิอากาศอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ที่พัดผ่านประจำฤดูอุณหภูมิทั่วไปเฉลี่ย ประมาณ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ สูงสุดในเดือนเมษายนและต่ำสุดในเดือน ธันวาคมในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ ระหว่าง 37.77-38.80 องศาเซลเซียส
และในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ระหว่าง 16-20 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนใน รอบปี เฉลี่ยประมาณ 97.5 มิลลิเมตร ช่วงเวลาที่ฝนตกชุกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ :056 - 540 - 245
จำนวนผู้เข้าชม 1,189,118 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com