หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
.ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน กับผลปร ะโยชน์ ส่วนรวม [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ มาตรการการป้องกันการับสินบน [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ มาตรการให้มีผู้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศ มาตรการการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลทัพทัน [ 7 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศ มาตรการให้ผู้ม่ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2      3