หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ มาตรการให้มีผู้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2562 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลทัพทัน [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
  (1)