หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก

Home
รู้จักตำบล

General
เกี่ยวกับ ทต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
 รับโอนย้าย 1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง 2.นายข่างสำรวจ 1 ตำแหน่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-565-40245
  
  
 
        สภาพสังคมของเทศบาลตำบลทัพทัน เป็นสังคม ที่อยู่กันอย่างเรียบง่าย มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ชาวบ้าน ชาวบ้านมีความรัก ความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลทัพทันมีโรงพยาบาล 1 แห่ง คือโรงพยาบาลทัพทันมีขนาดจำนวน 90 เตียง มีแพทย์ทั้งหมดจำนวน 5 คนมีพยาบาลทั้งหมด จำนวน 74 คน มีทันตแพทย์จำนวน 3 คน มีเภสัชกร จำนวน 5 คน
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจำนวน 1 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 3 แห่ง
 
จำนวนร้านขายยาในเขตเทศบาลตำบลทัพทัน มีจำนวน 4 แห่ง
 
คลินิกในเขตเทศบาลตำบลทัพทันจำนวน 3 แห่ง
 
 
 
  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลทัพทันส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีพุทธสถาน 6 แห่ง คือ
 
วัดทัพทันวัฒนาราม
วัดมะเดื่อ
 
วัดหนองหญ้าไทร
วัดเขาโคกโค
 
วัดดอนหวาย
วัดทุ่งนาไทย
 
     
ในเขตเทศบาลตำบลทัพทันมีการศึกษาตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัชยาศัย มีสถานศึกษาในระบบโรงเรียนทั้งสิ้น 7 แห่ง จำแนกเป็น
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทัพทัน จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัชยาศัยอำเภอทัพทัน จำนวน 1 แห่ง เปิดการศึกษาตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษา – ชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายและผู้ที่ไม่รู้หนังสือ และเป็นที่ตั้งของห้องสมุดประชาชน
 
     
 
สถานีตำรวจภูธรอำเภอทัพทัน จำนวนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ จำนวน 74 นาย
 
จุดแจ้งเหตุหรือป้อมตำรวจจำนวน 4 แห่ง
 
สถานีดับเพลิง จำนวน 1 แห่ง
 
รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน
 
รถบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน ประจำอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง
 
พนักงานขับรถ จำนวน 5 คน
 
พนักงานดับเพลิงจำนวน 8 คน
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ :056 - 540 - 245
จำนวนผู้เข้าชม 1,189,112 เริ่มนับ 29 พ.ย. 2555
จัดทำโดย : NAXsolution.com